Säännöt


Suomen elokuvatutkimuksen seura ry:n säännöt

Rek. päivä 23.2.1987

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Elokuvatutkimuksen seura r.y., ruotsiksi Sällskapet för Filmforskning i Finland r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toimialueena on Suomi.

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista elokuvatutkimusta, toimia elokuvatutkimuksen, elokuvatieteen, elokuvakasvatuksen ja elokuvaopetuksen kaikinpuolisen kehittämisen ja tunnetuksi tekemisen puolesta, parantaa jäsenistönsä ammatti- ja työoloja sekä kehittää jäsentensä yhteistoimintaa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura
– järjestää koulutustilaisuuksia, kursseja, seminaareja sekä opintomatkoja;
– harjoittaa julkaisutoimintaa;
– toimii jäsenten välisenä yhteydenpitäjänä;
– pitää yllä yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin ja tutkijoihin.

4 §
Toimintansa tukemiseksi Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hankittuaan asianmukaisen luvan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5 §
Seuran jäseniksi voivat liittyä varsinaisina jäseninä sellaiset henkilöt, jotka toimivat elokuvatutkimuksen parissa ja kannattajajäseninä sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka haluavat edistää suomalaista elokuvatutkimusta. Seuran sekä varsinaiset jäsenet että kannattajajäsenet hyväksyy Seuran hallitus. Seuran jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai muutoin velvollisuutensa Seuran jäsenenä. Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti Seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran hallitus voi myös kutsua kunniajäseniä ja kirjeenvaihtajajäseniä, joilta ei peritä jäsenmaksua.

6 §
Seuran hallituksen muodostavat seuran syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallitus voi asettaa työryhmiä ja määrätä niiden valtuudet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi kokoontua myös jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

7 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, taloudenhoitaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kukin erikseen.

8 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen seuran kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §
Seura pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Seuran syyskokous pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä on yksi ääni. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen ei kuitenkaan menetä äänioikeuttaan, jos hänet kutsutaan kunnia- tai kirjeenvaihtajajäseneksi. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään yksi äänioikeutettu jäsen vaadi lippuäänestystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa. Muut kuin yllä mainitut asiat voidaan käsitellä varsinaisessa kokouksessa hallituksen esitteleminä tai Seuran varsinaisen jäsenen tai kannattajajäsenen viimeistään viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle jättämän kirjallisen esityksen perusteella. Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamalla osoitteella sähköpostitse tai kirjeitse jokaiselle jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10 §
Hallitus voi kutsua koolle Seuran ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan kuten vuosikokouksesta.

11 §
Seuran sääntöjen muuttamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä Seuran kokouksessa, joista jomman kumman on oltava vuosikokous ja joissa muutosehdotus on hyväksyttävä vähintään kolmella neljänneksellä (3/4) annetuista äänistä.

12 §
Seuran purkamisesta päätetään kuten sääntöjen muutoksesta. Viimeisessä kokouksessa on myös päätettävä, miten Seuran omaisuus käytetään Seuran tarkoituksen edistämiseen.

13 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säädöksiä.

Advertisement

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: