Toimintasuunnitelma 2013

17 maaliskuun, 2013

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.

TOIMINTASUUNNITELMA, toimikausi 2013
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA 27.11.2012

1. Yleistä

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry perustettiin vuonna 1985 (rekisteröitiin vuonna 1987), ja tuleva toimikausi on seuran kahdeskymmeneskahdeksas. SETS jatkaa työtään elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen edistämiseksi. Seuran toiminta on vakiintunutta, ja sitä voidaan pitää audiovisuaalisen alan merkittävänä suomalaisena vaikuttajana. SETS tekee aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä elokuva- ja muun populaarikulttuurin järjestöjen, organisaatioiden, opetus- ja tutkimustahojen kanssa.

SETS ottaa kantaa audiovisuaalisen alueen tutkimukseen ja opetukseen liittyviin suunnitelmiin, etenkin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen osalta. Seuran kiinnostuksen kohteita ovat myös mediakasvatukseen liittyvät hankkeet. Uudet audiovisuaaliset viestimet ja niiden tutkimus ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä SETSinkin toiminnan kannalta.

2. Jäsenistö, yhteydenpito ja yhteistyötahot

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura kokoaa yhteen audiovisuaalista mediaa tutkivia, opettavia, opiskelevia ja harrastavia ihmisiä ympäri Suomen. SETSin yksin tai yhteistyökumppanien kanssa järjestämät tilaisuudet, julkaisut ja tiedotuskanavat (www-sivut, sähköpostilista ja Facebook-sivu) ovat tehokas tapa elävästä kuvasta kiinnostuneiden palvelemiseksi. Sähköpostituslistalla on noin sata ihmistä, ja SETSin jäsenmaksun maksaa vuosittain noin 80 ihmistä.

Syyskokouksessa 2012 valitaan uusi hallitus vuoden 2013 toimikaudelle. Jäsenistön valitsema hallitus hyväksyy seuran vuosittaiset toimintaan ja talouteen liittyvät asiakirjat. SETSin hallitus kokoontuu kauden aikana vähintään neljä kertaa. Juoksevien asioiden hoidossa kokouksia voidaan tarpeen mukaan korvata sopimalla asioista sähköpostin ja/tai puhelinneuvotteluiden avulla. Tarvittaessa asioiden valmisteluun perustetaan työryhmiä, joissa voi olla jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

SETSin sähköpostilista (sets@uta.fi) toimii pääasiallisena tiedotuskanavana. Tämän lisäksi asioista voidaan tiedottaa Lähikuva-lehdessä.  SETSin www-sivuilla https://sets.wordpress.com/ kerrotaan seuran toiminnasta sekä julkaistaan tietoa tapahtumista, koulutustilaisuuksista ja julkaisuista. SETSillä on myös  Facebook-sivu, joiden kautta tiedotetaan sekä seuran toiminnasta että alan tapahtumista.

Hyviä yhteistyösuhteita pidetään yllä audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta tekevien yliopistojen kanssa. Yhteistyö säilyy tiiviinä myös Kansallisen Audiovisuaalisen arkiston, alueellisten elokuvakeskusten, Lähikuva-yhdistyksen, Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Tiedekustantajien liiton, Suomen elokuvasäätiön ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen kanssa.

3. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. Lähikuvan sisällön korkea laatu ja monipuolisuus säilytetään myös vuonna 2013. Lehden levikkiä kasvatetaan erityisesti lisäämällä SETSin kautta tulevien jäsentilausten määrää. SETSistä ja Lähikuvasta pyritään levittämään tietoa erityisesti alan oppilaitoksissa.

Vuonna 2013 julkaistaan konferenssijulkaisu toukokuussa 2012 järjestetystä You, Me, User -konferenssista. Julkaisu ilmestyy Wider Screen -lehden teemanumerona. SETS suunnittelee myös konferenssiin pohjautuvaa erikoisnumeroa Lähikuva-lehteen.

Varastossa olevien, seuran kustantamien kirjojen myyntiä jatketaan. Toimivuonna 2012 seuran sihteeri hoiti kirjamyynnin laskutuksen. Kirjoja myydään seuran www-sivujen kautta, eri yhteistyötahojen toimesta sekä seuran tapahtumissa.

4. Luentotilaisuudet ja seminaarit

SETS osallistuu alansa kannalta kiinnostaviin seminaarihankkeisiin ja muihin tilaisuuksiin osajärjestäjänä tai vähintään tiedottamalla jäsenistölleen tapahtumista ja koulutustilaisuuksista sähköpostilistan ja www-sivujen välityksellä. Mahdollisuuksien mukaan SETS lähettää edustajiaan audiovisuaalisen alan tutkimuksen, opetuksen, palveluiden tai tuotannon alan konferensseihin ja seminaareihin.

SETS suunnittelee vuodelle 2013 yhteistyötä A Transnational History of Finnish Cinema -projektin kanssa, Transnational Baltic Cinema -konferenssin järjestämiseksi. Konferenssissa perehdytään teoreettisella tasolla kysymykseen siitä, mitä transnationalisuus tarkoittaa pienen kansallisen elokuvakulttuurin kohdalla ja miten sitä voidaan tutkia; empirian tasolla perehdytään siihen miten tämä on toteutunut Baltian ja Pohjoismaiden kohdalla.

Toinen mahdollinen yhteistyökohde SETSille on vuoden 2013 keväälle suunniteltu muotia ja elokuvaa käsittelevä Fashion Film Festival. SETS järjestää vuoden 2013 aikana jäsenilleen vierailun yhteistyökumppaninsa Kansallisen Audiovisuaalisen arkiston tiloihin.

5. Kansainvälinen toiminta

Yhteyksiä ulkomaisiin tutkijoihin ja tutkimusjärjestöihin ylläpidetään ja kehitetään. SETS välittää jäsenistölleen tietoa merkittävimmistä kansainvälisistä tapahtumista ja konferensseista sekä seuraa aktiivisesti kansainvälistä tutkimuksen kenttää. Seura edistää pohjoismaisten elokuvatutkijoiden yhteistyötä muun muassa kutsumalla pohjoismaisia tutkijoita tilaisuuksiinsa. Yhteydenpitoa muuhun Eurooppaan kehitetään esimerkiksi etsimällä Lähikuva-lehteen käännösartikkeleita näiltä alueilta.

6. Talous

SETS toimii rajatuin varoin ja vapaaehtoisvoimin ja seuran pääasiallisin tulonlähde on jäsenmaksut. Avustukset ovat elinehto seuran julkaisutoiminnalle ja seminaarien järjestämiselle, sillä jäsenmaksut kuluvat seuran perustoiminnan ylläpitämiseen. Uusien toimintamuotojen kehittäminen koulutus-, julkaisu-, kokous- ja muun yhteydenpitotoiminnan lisäksi on toivottavaa mutta mahdotonta ilman lisävaroja.

Seuran julkaisutoiminnan kannalta avustukset ovat myös oleellisia: seura toimii esimerkiksi Lähikuva-lehden keskeisenä taloudellisena tukitahona. Lähikuvan julkaisutoimintaan SETS hakee avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuodelle 2012 avustusta saatiin 3 000 euroa ja vuodelle 2013 avustusta on haettu  4000 euroa.

Advertisement

Toimintasuunnitelma 2010

17 tammikuun, 2010

1. Yleistä

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry perustettiin vuonna 1985 (rekisteröitiin vuonna 1987), ja tuleva toimikausi on seuran kahdeskymmenesviides. SETS jatkaa työtään elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen edistämiseksi. Seuran toiminta on vakiintunutta, ja sitä voidaan pitää audiovisuaalisen alan merkittävänä suomalaisena vaikuttajana. SETS tekee aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä elokuva- ja muun populaarikulttuurin järjestöjen, organisaatioiden, opetus- ja tutkimustahojen kanssa.

SETS ottaa kantaa audiovisuaalisen alueen tutkimukseen ja opetukseen liittyviin suunnitelmiin, etenkin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen osalta. SETS on aktiivisesti osallisena esimerkiksi kansallisen radio- ja televisioarkiston suunnittelussa. Seuran kiinnostuksen kohteita ovat myös mediakasvatukseen liittyvät hankkeet. Uudet audiovisuaaliset viestimet ja niiden tutkimus ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä SETSinkin toiminnan kannalta.
Lue lisää…


Toimintasuunnitelma 2009

15 joulukuun, 2008

TOIMINTASUUNNITELMA, toimikausi 2009

1. Yleistä

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry perustettiin vuonna 1985 (rekisteröitiin vuonna 1987), ja tuleva toimikausi on seuran kahdeskymmenesneljäs. SETS jatkaa työtään elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen edistämiseksi. Seuran toiminta on vakiintunutta, ja sitä voidaan pitää audiovisuaalisen alan merkittävänä suomalaisena vaikuttajana. SETS tekee aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä elokuva- ja muun populaarikulttuurin järjestöjen, organisaatioiden, opetus- ja tutkimustahojen kanssa.

SETS ottaa kantaa audiovisuaalisen alueen tutkimukseen ja opetukseen liittyviin suunnitelmiin, etenkin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen osalta. SETS on aktiivisesti osallisena esimerkiksi kansallisen radio- ja televisioarkiston suunnittelussa. Seuran kiinnostuksen kohteita ovat myös mediakasvatukseen liittyvät hankkeet. Uudet audiovisuaaliset viestimet ja niiden tutkimus ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä SETSinkin toiminnan kannalta.

2. Jäsenistö, yhteydenpito ja yhteistyötahot

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura kokoaa yhteen elävää kuvaa ja ääntä tutkivia, opettavia, opiskelevia ja harrastavia ihmisiä ympäri Suomen. SETSin yksin tai yhteistyökumppanien kanssa järjestämät tilaisuudet, julkaisut ja tiedotuskanavat (www-sivut ja sähköpostilista) ovat tehokas tapa elävästä kuvasta kiinnostuneiden palvelemiseksi. Sähköpostituslistalla on noin sata ihmistä, ja SETSin jäsenmaksun maksaa vuosittain noin 80 ihmistä.

Syyskokouksessa 2008 valitaan uusi hallitus vuoden 2009 toimikaudelle. Jäsenistön valitsema hallitus hyväksyy seuran vuosittaiset toimintaan ja talouteen liittyvät asiakirjat. SETSin hallitus kokoontuu kauden aikana vähintään neljä kertaa. Juoksevien asioiden hoidossa kokouksia voidaan tarpeen mukaan korvata sopimalla asioista sähköpostin ja/tai puhelinneuvotteluiden avulla. Tarvittaessa asioiden valmisteluun perustetaan työryhmiä, joissa voi olla jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

SETSin sähköpostilista (sets@uta.fi) toimii pääasiallisena tiedotuskanavana. Tämän lisäksi asioista voidaan tiedottaa Lähikuva-lehdessä.  SETSin www-sivuilla https://sets.wordpress.com/ kerrotaan seuran toiminnasta sekä julkaistaan tietoa tapahtumista, koulutustilaisuuksista ja julkaisuista.

Hyviä yhteistyösuhteita pidetään yllä audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta tekevien yliopistojen kanssa. Yhteistyö säilyy tiiviinä myös Kansallisen Audiovisuaalisen arkiston, alueellisten elokuvakeskusten, Lähikuva-yhdistyksen, Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Tiedekustantajien liiton, Suomen elokuvasäätiön ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen kanssa.

3. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. Lähikuvan sisällön korkea laatu ja monipuolisuus säilytetään myös vuonna 2009. Lehden levikkiä kasvatetaan erityisesti lisäämällä SETSin kautta tulevien jäsentilausten määrää. SETSistä ja Lähikuvasta pyritään levittämään tietoa erityisesti alan oppilaitoksissa.

Vuonna 2009 julkaistaan konferenssijulkaisu syyskuussa 2008 järjestystä Imaginary Japan -konferenssista. Julkaisu on osa International Institute for Popular Culture julkaisusarjaa ja sen toimittajana toimii Eija Niskanen.

Varastossa olevien, seuran kustantamien kirjojen myyntiä jatketaan. Toimivuonna 2008 seuran sihteeri hoiti kirjamyynnin laskutuksen. Kirjat on sijoitettu Anneli Lehtisalon haltuun Tampereelle. Kirjoja myydään seuran www-sivujen kautta, eri yhteistyötahojen toimesta sekä seuran tapahtumissa.

4. Luentotilaisuudet ja seminaarit

SETS osallistuu alansa kannalta kiinnostaviin seminaarihankkeisiin ja muihin tilaisuuksiin osajärjestäjänä tai vähintään tiedottamalla jäsenistölleen tapahtumista ja koulutustilaisuuksista sähköpostilistan ja www-sivujen välityksellä. Mahdollisuuksien mukaan SETS lähettää edustajiaan audiovisuaalisen alan tutkimuksen, opetuksen, palveluiden tai tuotannon alan konferensseihin ja seminaareihin.

SETS järjestää mahdollisuuksiensa mukaan seminaareja ja tapahtumia. Vuonna 2009 suunnitellaan seuran 25-vuotisen taipaleen juhlavuotta vuodelle 2010.

Vuodelle 2009 suunnitellaan kahta seminaaria ja yhtä tutkijatapaamista. Turussa järjestetään 15.4.2009 suomalaista animaatiota käsittelevä seminaari yhteistyössä Suomalaisen elokuvan festivaalin kanssa. Kotimaisen elokuvan historiaa tutkiville järjestetään tässä yhteydessä tutkijatapaaminen yhteistyössä Turun yliopiston historian laitoksen kanssa.

12.9.2009 osallistutaan Helsingin yliopiston Elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaineen järjestämään seminaariin Why do we crave for fictional violence?. Seminaarin pääpuhujaksi on kutsuttu Professori Torben Grodal Kööpenhaminen yliopistosta. Muita seminaarin puhujia ovat Matti Myllykoski (Helsingin yliopisto), Jonathan Hadley (Suomen Akatemia) ja Henry Bacon (Helsingin yliopisto). Seminaari jatkaa osaltaan seuran väkivaltaviihdettä käsittelevää seminaarisarjaa.

5. Kansainvälinen toiminta

Yhteyksiä ulkomaisiin tutkijoihin ja tutkimusjärjestöihin ylläpidetään ja kehitetään. SETS välittää jäsenistölleen tietoa merkittävimmistä kansainvälisistä tapahtumista ja konferensseista sekä seuraa aktiivisesti kansainvälistä tutkimuksen kenttää. Seura edistää pohjoismaisten elokuvatutkijoiden yhteistyötä muun muassa kutsumalla pohjoismaisia tutkijoita tilaisuuksiinsa. Yhteydenpitoa muuhun Eurooppaan kehitetään esimerkiksi etsimällä Lähikuva-lehteen käännösartikkeleita näiltä alueilta.

6. Talous

SETS toimii vähäisin varoin ja vapaaehtoisvoimin ja seuran pääasiallisin tulonlähde on jäsenmaksut. Avustukset ovat elinehto seuran julkaisutoiminnalle ja seminaarien järjestämiselle, sillä jäsenmaksut kuluvat seuran perustoiminnan ylläpitämiseen. Hallituksen kokousten matkakuluihin kuluu vuonna 2009 huomattavasti suhteessa seuran varoihin, sillä hallituksen jäsenet tulevat Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Tämä tulisi mieltää voimavaraksi eikä taloudelliseksi rasitteeksi. Uusien toimintamuotojen kehittäminen koulutus-, julkaisu-, kokous- ja muun yhteydenpitotoiminnan lisäksi on toivottavaa mutta mahdotonta ilman lisävaroja.

Seuran julkaisutoiminnan kannalta avustukset ovat myös oleellisia: seura toimii esimerkiksi Lähikuva-lehden keskeisenä taloudellisena tukitahona. Lähikuvan julkaisutoimintaan SETS hakee avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuodelle 2008 avustusta saatiin 3 000 euroa ja vuodelle 2009 avustusta on haettu 4 000 euroa.


Toimintasuunnitelma 2008

7 marraskuun, 2007

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.
Sällskapet för Filmsforskning i Finland ry.

TOIMINTASUUNNITELMA, toimikausi 2008
HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA 8.11.2007

1. Yleistä

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry perustettiin vuonna 1985 (rekisteröitiin vuonna 1987), ja tuleva toimikausi on seuran kahdeskymmeneskolmas. SETS jatkaa työtään elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen edistämiseksi. Seuran toiminta on vakiintunutta, ja sitä voidaan pitää audiovisuaalisen alan merkittävänä suomalaisena vaikuttajana. SETS tekee aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä elokuva- ja muun populaarikulttuurin järjestöjen, organisaatioiden, opetus- ja tutkimustahojen kanssa.

SETS ottaa kantaa audiovisuaalisen alueen tutkimukseen ja opetukseen liittyviin suunnitelmiin, etenkin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen osalta. SETS on aktiivisesti osallisena esimerkiksi kansallisen radio- ja televisioarkiston suunnittelussa. Seuran kiinnostuksen kohteita ovat myös mediakasvatukseen liittyvät hankkeet. Uudet audiovisuaaliset viestimet ja niiden tutkimus ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä SETSinkin toiminnan kannalta. Lue lisää…


Toimintasuunnitelma 2007

6 marraskuun, 2006

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.
Sällskapet för Filmsforskning i Finland ry.

TOIMINTASUUNNITELMA, toimikausi 2007
KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA 10.3.2007

1. Yleistä

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry perustettiin vuonna 1985 (rekisteröitiin vuonna 1987), ja tuleva toimikausi on seuran kahdeskymmenestoinen. SETS jatkaa työtään elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen edistämiseksi. Seuran toiminta on vakiintunutta, ja sitä voidaan pitää audiovisuaalisen alan merkittävänä suomalaisena vaikuttajana. SETS tekee aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä elokuva- ja muun populaarikulttuurin järjestöjen, organisaatioiden, opetus- ja tutkimustahojen kanssa.

Vuonna 2007 SETS on monen muun alan yhdistyksen ja oppilaitoksen tapaan taloudellisesti erittäin tiukoilla. Avustukset ovat tulevana toimikautena oleellisen tärkeitä, jotta SETS voisi ylipäätään jatkaa toimintaansa. Vähäisin varoin ja vapaaehtoisvoimin toimivalle seuralle pienikin avustusten lisäys avaisi mahdollisuuksia erityisesti koulutus- ja julkaisutoiminnan saroilla. Ilman uusia avustuksia seura ei voi kehittää taloudellisia resursseja vaativia uusia toimintamuotoja. Lue lisää…