Toimintakertomus 2007

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.
Sällskapet för Filmsforskning i Finland ry.

TOIMINTAKERTOMUS, toimikausi 2007
HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA 14.3.2008

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) toimikaudelta 2007. Toimikausi alkoi Seuran vuosikokouksesta 10.3.2007 ja päättyi Seuran sääntöjen mukaisesti 31.12.2007. Vuosi 2007 oli seuran kahdeskymmenestoinen toimikausi.

Toimikautena 2007 SETSin jäsenmäärä säilyi ennallaan, jäseniä oli noin 80. Toimintavuonna seura oli erittäin aktiivinen. Apurahojen turvin seura julkaisi artikkelikokoelman Suomalaisuus valkokankaalla, järjesti seminaarin Between Science and Myth – The Past in Contemporary Cinema sekä uudisti www-sivunsa. Sekä kirja että seminaari saivat hyvin medianäkyvyyttä. Seminaarin pääpuhuja Andrew Higson esiintyi Filmtid-ohjelmassa vierailunsa aikana. Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla julkaistusta kirjasta kirjoitettiin useita arvosteluja, haastatteluja. Muun muassa Anneli Lehtisalo esiintyi kirjan aiheen tiimoilta Yleisradion A-studiossa.

Toimikaudella otettiin käyttöön seuran uudet säännöt, joiden mukaisesti seuran toimikausi on kalenterivuosi. Sääntöuudistuksen myötä korostui myös sähköisen viestinnän rooli seuran sisäisessä tiedotuksessa. Vuonna 2007 järjestettiin sääntöjen mukaisesti SETSin ensimmäinen syyskokous 8.11.2007 Tieteiden talolla. Syyskokouksen yhteydessä avattiin käyttöön seuran uudet www-sivut ja juhlittiin Suomalaisuus valkokankaalla -teoksen julkaisua.

2. Hallitus

SETSin vuosikokous pidettiin Tampereella 10.3.2007. Kokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Harri Kilpi (Helsinki). Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jenni Hokka (Tampere), Henry Bacon (Helsinki), Liisa Lehmusto (Helsinki), Outi Hakola (Helsinki), Outi Nieminen (Turku), Jaakko Seppälä (Helsinki) ja Satu Kyösola (Helsinki). Seuran hallituksesta erosi Anneli Lehtisalo (Tampere). Seuran tilintarkastajiksi valittiin Juha Elomäki (Tampere) ja Katja Rintala (Turku), varatilintarkastajiksi Hanna Kangasniemi (Helsinki) ja Tapani Maskula (Turku). Hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila.

Hallitus valitsi myöhemmin keskuudestaan seuran varapuheenjohtajaksi Henry Baconin ja sihteeriksi Outi Hakolan.

Hallitus kokoontui toimikaudella 5 kertaa: 2.4., 23.4, 21.8., 4.10 ja 8.11.2007. Kaikki hallituksen kokoukset pidettiin Helsingissä. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kilpi (5), Hakola (5), Bacon (4), Hokka (3), Kyösola (4), Lehmusto (0), Nieminen (2), Seppälä (5).

3. Jäsenistö ja tiedottaminen

Vuonna 2007 seuran jäsenmäärä oli 82, joista 33 oli opiskelijajäseniä ja 46 varsinaisia jäseniä sekä 3 ilmaisjäseniä. Jäsenmäärä laski kolmella suhteessa vuoteen 2006 (38 opiskelijajäsentä, 44 varsinaista ja 3 ilmaisjäsentä). Jäsenille, jotka eivät suorittaneet vuoden 2007 jäsenmaksua, ei lähetetty Lähikuva-lehteä.

Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi) ja www-sivujen kautta. Syyskokouskutsu lähetettiin postitse niille jäsenille, jotka eivät olleet ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Seuran sähköpostilistaa ja osoitteessa http://www.uta.fi/jarjestot/sets/ olevia www-sivuja päivitti Anneli Lehtisalo.

Toimintavuonna 2007 suunniteltiin ja perustettiin SETSin uudet www-sivut osoitteeseen https://sets.wordpress.com/. Projektin tavoitteena oli uudistaa Seuran kotisivut, jotka olivat jääneet jälkeen verkkoviestinnän uudistuksissa. Uudistuksen lähtökohtana oli tuoda verkkoviestintään vuorovaikutteisuutta ja lisätä sivujen aktiivista käyttöä. Sivut tehtiin blogi-pohjaan, mikä mahdollisti pysyvät sivupohjat säännöille, yhteystiedoille jne. Lisäksi blogin käyttömahdollisuus tarjoaa tilaa hallituksen ja vierailevien kirjoittajien kolumneille ja Lähikuvan-toiminnalle.

Samassa yhteydessä päivitettiin Seuran visuaalinen ilme vastaamaan Seuran nykyistä strategiaa. Seura toimii nykyään paitsi elokuvatutkimuksen keskeisenä vaikuttajana, myös laajemmin audiovisuaalisen median parissa. Uudistetussa logossa kuvataan Seuraa rajauksena, joka viittaa näkökulmasta riippuen valkokankaaseen, televisioruutuun tai tietokoneen näyttöön.

Uudistusprojektista vastasivat hallituksen jäsen Satu Kyösola ja ulkopuolelta palkattu suunnittelija Juha Järvinen. Uudistuksen rahoitti Tiedekustantajien liitto. Uudet sivut avattiin käyttöön 8.11.2007. Uudistuksen myötä päivitysoikeudet pystyttiin myöntämään kaikille Seuran hallituksen jäsenille, jotta tiedon ajantasaisuus ja monipuolisuus taattaisiin mahdollisimman hyvin.

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 8,5 euroa. SETS haki vuonna 2007 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta. Vuonna 2006 Lähikuvan päätoimittajana toimi FT Kaarina Nikunen ja toimitussihteerinä Sanna Harakkamäki. Toimituskuntaan kuuluivat Sari Elfving, Ilona Hongisto, Martti Lahti, Anneli Lehtisalo, Sanna Härmä, Mari Pajala, Laura Saarenmaa, Jaakko Seppälä ja Tanja Sihvonen.

Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella neljä numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numero 1/2007 käsitteli elokuvaa ja kognitiota, numeron 2/2007 teemana olivat tavikset, numeron 3/2007 Intia/Bollywood sekä numerossa 4/2007 pohdittiin miesääniä.

SETS julkaisi syksyllä 2007 artikkelikokoelman Suomalaisuus valkokankaalla Liken kustantamana. Kirjan yleistajuisissa artikkeleissa pohditaan, mistä aineksista suomalaisuus valkokankaalla oikein syntyy, miten suomalaisuutta on kautta elokuvan historian rakennettu ja kyseenalaistettu elokuvissa. Kirja esittelee elokuvatutkimuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä kotimaisen elokuvan esimerkein. Teos julkaistiin Helsingin kirjamessuilla 27.10.2008. Vuoden loppuun mennessä teosta oli myyty jo 220 kappaletta.

Kirjoittajiksi valikoituivat seuran jäsenistöstä suomalaisen elokuvan nimekkäät tutkijat – Kimmo Laine, Anneli Lehtisalo, Satu Kyösola, Harri Kilpi, Antti-Ville Kärjä, Jaakko Seppälä, Pietari Kääpä ja Salla Tenkanen. Kirjan toimittivat Pasi Nyyssönen, Henry Bacon ja Anneli Lehtisalo. Kirjan julkaisemista tuki Valtion elokuvataidetoimikunta.

Seuran kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut. Tilauksia tuli myös suoraan sihteeri Outi Hakolalle, joka hoiti seuran kirjamyynnin. SETS-kirjojen varasto sijaitsee Anneli Lehtisalon työhuoneessa Tampereella, ja Lehtisalo on myös hoitanut tilausten lähettämisen eteenpäin.

5. Seminaarit

SETS järjesti Tieteen ja myytin välissä -seminaarin (Between Science and Myth) Helsingissä, Orionin elokuvateatterissa 7.-8.9.2007. Kaksipäiväinen seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen Elokuva-arkiston ja Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaineen kanssa. Seminaari oli Alfred Kordelinin säätiön rahoittama.

Seminaarin erityishuomion kohteena oli historiallinen elokuva ja se miten elokuvat rakentavat historiatietoisuutta. Seminaarissa käsiteltiin tätä aihepiiriä eri näkökulmista, jotka valottivat tämänhetkistä kotimaista ja ulkomaista tutkimustilannetta.

SETS kutsui tilaisuuteen kuusi luennoitsijaa. Päävieraana oli professori Andrew Higson Englannista (University of East Anglia). Muut puhujat olivat suomalaisia: Professori Hannu Salmi (Turun yliopisto), Professori Henry Bacon (Helsingin yliopisto), dosentti Kimmo Laine (Tampereen yliopisto), tutkija Harri Kilpi (Helsingin yliopisto) ja tutkija Anneli Lehtisalo (Tampereen yliopisto). Seminaariin osallistui n. 45 henkilöä.

Vuonna 2007 alettiin suunnitella kansainvälistä japanilaista populaarikulttuuria käsittelevää seminaaria Rakkautta ja Anarkiaa elokuvafestivaalin yhteyteen syyskuulle 2008 sekä seminaaria kotimaisesta elokuvasta Turussa järjestettävän Suomalaisen elokuvan festivaalin yhteyteen huhtikuulle 2009.

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Suomen elokuva-arkiston, Taideteollisen korkeakoulun, Turun yliopiston mediatutkimuksen, Tampereen yliopiston tiedotusopin ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

7. Talous

Seuran taloudellinen tilanne ei ole hyvä, mutta se on vakiintuneella tasolla ja mahdollistaa seuran perustoiminnan sekä pienimuotoisen oma-aloitteisen toiminnan. Seura sai toimikaudellaan avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta Lähikuva-lehden julkaisemiseen 3000 euroa ja Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahastolta Tieteen ja myytin välissä seminaariin 1800 euroa.

Lisäksi toimikaudella käytettiin aiemmin myönnetyt apurahat. Vuonna 2006 Tiedekustantajat myönsivät seuralle 1000 euroa internet-sivujen uudistamiseen ja Valtion elokuvataidetoimikunta myönsi 5000 euroa Suomalaisuus valkokankaalla –teoksen julkaisuun.

Advertisement

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: