Toimintasuunnitelma 2008

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.
Sällskapet för Filmsforskning i Finland ry.

TOIMINTASUUNNITELMA, toimikausi 2008
HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA 8.11.2007

1. Yleistä

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry perustettiin vuonna 1985 (rekisteröitiin vuonna 1987), ja tuleva toimikausi on seuran kahdeskymmeneskolmas. SETS jatkaa työtään elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen edistämiseksi. Seuran toiminta on vakiintunutta, ja sitä voidaan pitää audiovisuaalisen alan merkittävänä suomalaisena vaikuttajana. SETS tekee aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä elokuva- ja muun populaarikulttuurin järjestöjen, organisaatioiden, opetus- ja tutkimustahojen kanssa.

SETS ottaa kantaa audiovisuaalisen alueen tutkimukseen ja opetukseen liittyviin suunnitelmiin, etenkin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen osalta. SETS on aktiivisesti osallisena esimerkiksi kansallisen radio- ja televisioarkiston suunnittelussa. Seuran kiinnostuksen kohteita ovat myös mediakasvatukseen liittyvät hankkeet. Uudet audiovisuaaliset viestimet ja niiden tutkimus ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä SETSinkin toiminnan kannalta.

2. Jäsenistö, yhteydenpito ja yhteistyötahot

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura kokoaa yhteen elävää kuvaa ja ääntä tutkivia, opettavia, opiskelevia ja harrastavia ihmisiä ympäri Suomen. SETSin yksin tai yhteistyökumppanien kanssa järjestämät tilaisuudet, julkaisut ja tiedotuskanavat (www-sivut ja sähköpostilista) ovat tehokas tapa elävästä kuvasta kiinnostuneiden palvelemiseksi. Sähköpostituslistalla on noin sata ihmistä, ja SETSin jäsenmaksun maksaa vuosittain noin 80 ihmistä.

Syyskokouksessa 2007 valitaan uusi hallitus vuoden 2008 toimikaudelle. Jäsenistön valitsema hallitus hyväksyy seuran vuosittaiset toimintaan ja talouteen liittyvät asiakirjat. SETSin hallitus kokoontuu kauden aikana vähintään neljä kertaa. Juoksevien asioiden hoidossa kokouksia voidaan tarpeen mukaan korvata sopimalla asioista sähköpostin ja/tai puhelinneuvotteluiden avulla. Tarvittaessa asioiden valmisteluun perustetaan työryhmiä, joissa voi olla jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

SETSin sähköpostilista (sets@uta.fi) toimii pääasiallisena tiedotuskanavana. Tämän lisäksi asioista voidaan tiedottaa Lähikuva-lehdessä. SETSin www-sivuilla https://sets.wordpress.com/ kerrotaan seuran toiminnasta sekä julkaistaan tietoa tapahtumista, koulutustilaisuuksista ja julkaisuista.

Hyviä yhteistyösuhteita pidetään yllä muun muassa Yleisradion, Suomen elokuva-arkiston, alueellisten elokuvakeskusten, Lähikuva-yhdistyksen, Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Tiedekustantajien liiton, Suomen elokuvasäätiön ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen kanssa. Myös yhteistyö audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta tekevien oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden kanssa säilyy tiiviinä.

3. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. Lähikuvan sisällön korkea laatu ja monipuolisuus säilytetään myös vuonna 2008. Lehden levikkiä kasvatetaan erityisesti lisäämällä SETSin kautta tulevien jäsentilausten määrää. SETSistä ja Lähikuvasta pyritään levittämään tietoa erityisesti alan oppilaitoksissa.

Varastossa olevien, seuran kustantamien kirjojen myyntiä jatketaan. Toimivuonna 2007 seuran sihteeri hoiti kirjamyynnin laskutuksen. Kirjat on sijoitettu Anneli Lehtisalon haltuun Tampereelle. Kirjoja myydään seuran www-sivujen kautta, eri yhteistyötahojen toimesta sekä media-alan tapahtumissa, joihin hallituksen jäsenet ottavat osaa.

4. Luentotilaisuudet ja seminaarit

SETS osallistuu alansa kannalta kiinnostaviin seminaarihankkeisiin ja muihin tilaisuuksiin osajärjestäjänä tai vähintään tiedottamalla jäsenistölleen tapahtumista ja koulutustilaisuuksista sähköpostilistan ja www-sivujen välityksellä. Mahdollisuuksien mukaan SETS lähettää edustajiaan audiovisuaalisen alan tutkimuksen, opetuksen, palveluiden tai tuotannon alan konferensseihin ja seminaareihin.

SETS järjestää mahdollisuuksiensa mukaan seminaareja ja tapahtumia. Vuodelle 2008 suunnitellaan japanilaista elokuvaa ja populaarikulttuuria käsittelevää seminaaria, joka toteutettaisiin yhteistyössä Rakkautta ja Anarkiaa elokuvafestivaalien kanssa. Tämän lisäksi suunnitellaan seuran jäsenseminaaria Turkuun. Seminaari pyritään toteuttamaan yhteistyössä International Institute for Popular Culture -keskuksen ja Wider Screen -lehden kanssa.

5. Kansainvälinen toiminta

Yhteyksiä ulkomaisiin tutkijoihin ja tutkimusjärjestöihin ylläpidetään ja kehitetään. SETS välittää jäsenistölleen tietoa merkittävimmistä kansainvälisistä tapahtumista ja konferensseista sekä seuraa aktiivisesti kansainvälistä tutkimuksen kenttää. Seura edistää pohjoismaisten elokuvatutkijoiden yhteistyötä muun muassa kutsumalla pohjoismaisia tutkijoita tilaisuuksiinsa. Yhteydenpitoa muuhun Eurooppaan kehitetään esimerkiksi etsimällä Lähikuva-lehteen käännösartikkeleita näiltä alueilta.

6. Talous

SETS toimii vähäisin varoin ja vapaaehtoisvoimin ja seuran pääasiallisin tulonlähde on jäsenmaksut. Avustukset ovat elinehto seuran julkaisutoiminnalle ja seminaarien järjestämiselle, sillä jäsenmaksut kuluvat seuran perustoiminnan ylläpitämiseen. Hallituksen kokousten matkakuluihin kuluu vuonna 2008 huomattavasti suhteessa seuran varoihin, sillä hallituksen jäsenet tulevat Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Tämä tulisi mieltää voimavaraksi eikä taloudelliseksi rasitteeksi. Uusien toimintamuotojen kehittäminen koulutus-, julkaisu-, kokous- ja muun yhteydenpitotoiminnan lisäksi on toivottavaa mutta mahdotonta ilman lisävaroja.

Seuran julkaisutoiminnan kannalta avustukset ovat myös oleellisia: seura toimii esimerkiksi Lähikuva-lehden keskeisenä taloudellisena tukitahona. Lähikuvan julkaisutoimintaan SETS hakee avustusta tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuodelle 2007 avustusta saatiin 3 000 euroa ja vuodelle 2008 avustusta on haettu 4 000 euroa.

Advertisement

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: