Toimintakertomus 2006

Hyväksytty Seuran vuosikokouksessa 10.3.2007

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuosikokousten välisestä toiminnasta toimikautena 2006. Vuosikokouksien välinen aika on 11.3.2006-10.3.2007. Vuosi 2006 oli seuran kahdeskymmenesensimmäinen toimikausi.

Toimikautena 2006 SETSin jäsenmäärä säilyi ennallaan. Seuran taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Seura on toimikautena hakenut avustusta Tieteellisten seurain valtuuskunnalta, Suomen Akatemialta, Tiedekustantajilta Opetusministeriöltä valtakunnallisten elokuva-alan järjestöjen valtionavustusta, Suomen kulttuurirahastolta, Alfred Kordelinin rahastolta ja Kansan sivistysrahastolta. Tieteellisten seurain valtuuskunta myönsi seuralle 2000 euroa Lähikuva-lehden julkaisemiseen. Tiedekustantajat myönsivät seuralle 1000 euroa internet-sivujen uudistamiseen ja Valtion elokuvataidetoimikunta myönsi 5000 euroa Suomalaisuus valkokankaalla –teoksen julkaisuun. Näistä kaksi jälkimmäistä apurahaa käytetään toimikaudella 2007.

Toimikauden aikana käsiteltiin seuran sääntöjen muutos, jossa seuran toimikausi muutettiin kalenterivuosittaiseksi. Samalla sääntöihin kirjattiin maininta sähköisen viestinnän merkityksestä seuran sisäisessä tiedotuksessa. Sääntömuutos hyväksyttiin lopullisesti kevään 2006 vuosi-kokouksessa ja sääntömuutos tulee voimaan vuoden 2007 toimikauden alusta.

2. Hallitus

SETSin vuosikokous pidettiin Tampereella 11.3.2006. Kokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Harri Kilpi (Helsinki). Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anneli Lehtisalo (Tampere), Henry Bacon (Helsinki), Liisa Lehmusto (Helsinki) ja Outi Hakola (Vantaa). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Outi Nieminen (Turku), Jenni Hokka (Tampere), Jaakko Seppälä (Helsinki) ja Satu Kyösola (Helsinki). Hallituksesta erosivat Jari Sedergren ja Pasi Nyyssönen. Seuran tilintarkastajiksi valittiin Juha Elomäki (Tampere) ja Antti Suonio (Helsinki), varatilintarkastajiksi Hanna Kangasniemi (Helsinki) ja Tapani Maskula (Turku).

Hallitus valitsi myöhemmin keskuudestaan seuran varapuheenjohtajaksi Satu Kyösolan, sihteeriksi Outi Hakolan ja hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila.

Hallitus kokoontui toimikaudella 8 kertaa: 13.3., 11.4., 10.5, 27.6., 23.8., 27.9. ja 24.11.2006 sekä 10.3.2007. Viimeistä lukuun ottamatta kokoukset pidettiin Helsingissä. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kilpi (8), Hakola (7), Bacon (8), Hokka (3), Kyösola (6), Lehmusto (7), Lehtisalo (6), Nieminen (4), Seppälä (8).

3. Jäsenistö

Vuonna 2006 seuran jäsenmaksun maksaneita oli 82, joista 38 oli opiskelijajäseniä ja 44 varsinaisia jäseniä. Jäsenmäärä kasvoi yhdellä suhteessa vuoteen 2005 (39 opiskelijajäsentä ja 42 varsinaista). Jäsenille, jotka eivät suorittaneet vuoden 2006 jäsenmaksua, ei lähetetty Lähikuva-lehteä. Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi) ja www-sivujen kautta, osoite http://www.uta.fi/jarjestot/sets/. Vuonna 2006 perustettiin myös seuralle oma blogi osoitteeseen http://blogit.helsinki.fi/sets/index.htm. Blogin tavoitteena on lisätä vuorovaikutuksellisuutta ja ajankohtaisuutta tuomalla mukaan keskustelumahdollisuuden sekä useamman henkilön päivitysmahdollisuudet. Yleiskokouskutsu ja vuosikokouskutsu toimitettiin myös postitse. Anneli Lehtisalo piti yllä sekä sähköpostilistaa että päivitti www-sivuja.

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 8,5 euroa. SETS haki vuonna 2006 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta. Vuonna 2006 Lähikuvan päätoimittajana toimi FT Susanna Paasonen ja toimitussihteerinä Sanna Harakkamäki. Toimituskuntaan kuuluivat Henry Bacon, Satu Elfving, Ilona Hongisto, Martti Lahti, Tarja Laine, Kaarina Nikunen, Mari Pajala, Antti Pönni, Janne Rovio, Laura Saarenmaa ja Tanja Sihvonen.

Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella neljä numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numero 1/2006 käsitteli viihteen historiaa ja tähtiä toisen osan muodossa, numeron 2/2006 teemana olivat gootit, numeron 3/2006 musiikki ja media sekä numerossa 4/2006 pohdittiin maskuliinisuutta.

SETS:n kirjaprojektia Suomalaisuus valkokankaalla edistettiin vuoden aikana. Kirjan ideaa muokattiin artikkelikokoelmaksi, jossa käsitellään suomalaisen elokuvan vaiheita ja näkymiä useiden kirjoittajien tekstien kautta. Kirjan julkaisemiseen on saatu apuraha Valtion elokuvataidetoimikunnalta ja apuraha käytetään kirjan kuvitukseen. Kirjan artikkelit valmistuivat vuoden 2006 aikana ja ne lähetettiin loppuvuodesta mahdolliselle kustantajalle (Like kustannusyhtiö) luettavaksi.

Kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut. Tilauksia tuli myös suoraan sihteeri Outi Hakolalle, joka hoiti seuran kirjamyynnin. SETS-kirjojen varasto sijaitsee Anneli Lehtisalon työhuoneessa Tampereella, ja Lehtisalo on myös hoitanut tilausten lähettämisen eteenpäin.

5. Luentotilaisuudet ja seminaarit

SETS järjesti 15.9.2006 tutkijatapaamisen, joka jatkoi seuran perinteistä kesäkoulun linjaa. Tutkijatapaaminen oli suunnattu audiovisuaalista kulttuuria tutkiville henkilöille graduvaiheesta väitöksen jälkeiseen tutkimukseen saakka. Tapahtumaan osallistui 33 henkilöä, joista suurin osa oli seuran jäseniä. Tutkijatapaamisessa keskityttiin tutkijan uran eri puoliin. Henry Bacon ja Iiris Ruoho puhuivat elokuva- ja televisiotutkimuksen nykytilasta Suomessa, Satu Kyösola ja Harri Kilpi kertoivat tutkijan arjesta ulkomailla ja Jari Sedergren pohti tutkimustyön arkisia käytänteitä. Tämän lisäksi keskityttiin osallistujien omiin tutkimusaiheisiin. Tutkijatapaaminen sai hyvän vastaanoton ja tällä hetkellä suunnitellaan jatkoa tapahtumalle.

SETS järjesti yhteistyössä elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaineen (Helsingin yliopisto), Elokuva- ja lavastustaiteen osaston (Taideteollinen korkeakoulu), tutkijakoulu Elomedian ja Suomen elokuva-arkiston kanssa seminaarin ”Pahan representaatiot valkokankaalla” 13.-14.2006. Tapahtuma järjestettiin Helsingin yliopistolla ja elokuvateatteri Orionissa. Seminaarissa tarkasteltiin pahuuden asemointia ja retoriikkaa elokuvassa. Puhujina toimivat tutkijat Henry Bacon, Matti Myllykoski, Ilona Reiners ja Antti Pönni ja elokuvaohjaajat Susanna Helke, Kanerva Cederström, Olli Saarela ja Auli Mantila. Orionissa nähtiin myös aiheeseen liittyen 2 elokuvanäytöstä.

Vuoden 2006 aikana SETS osallistui vuoden 2007 viestinnän päivien suunnitteluun. Viestinnän tutkimuksen päivät järjestetään 30.11.-1.12.2007 Vaasassa ja päivien aiheena on käyttäjälähtöinen viestintä.

6. Lausunnot

Vuoden 2006 aikana SETS antoi lausuntoja erilaisten toimikuntien kokoonpanoista tuleville toimintakausille. Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan kaudelle 2007-2009 SETS ehdotti Anu Juvaa, joka on toiminut elokuva-alan edustajana taidetoimikunnassa aiemmallakin kaudella. Suomen Akatemian yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen toimikunnan jäseneksi kaudelle 2007-2009 SETS ehdotti professori Arto Haapalaa, joka toimii Helsingin yliopiston estetiikan professorina ja voisi siten toimia taideaineiden edustajana toimikunnassa. Valtion elokuvataidetoimikuntaan jäseneksi kaudelle 2007-2009 SETS ehdotti Kimmo Lainetta, joka toimii Oulun yliopiston elokuvatutkimuksen lehtorina ja on toiminut aktiivisesti myös seuran jäsenenä.

7. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Suomen elokuva-arkiston, Taideteollisen korkeakoulun, Turun yliopiston mediatutkimuksen ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Advertisement

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: