Toimintasuunnitelma 2007

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry.
Sällskapet för Filmsforskning i Finland ry.

TOIMINTASUUNNITELMA, toimikausi 2007
KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA 10.3.2007

1. Yleistä

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry perustettiin vuonna 1985 (rekisteröitiin vuonna 1987), ja tuleva toimikausi on seuran kahdeskymmenestoinen. SETS jatkaa työtään elokuvaan ja muuhun audiovisuaaliseen kulttuurin kohdistuvan tutkimuksen edistämiseksi. Seuran toiminta on vakiintunutta, ja sitä voidaan pitää audiovisuaalisen alan merkittävänä suomalaisena vaikuttajana. SETS tekee aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa sekä elokuva- ja muun populaarikulttuurin järjestöjen, organisaatioiden, opetus- ja tutkimustahojen kanssa.

Vuonna 2007 SETS on monen muun alan yhdistyksen ja oppilaitoksen tapaan taloudellisesti erittäin tiukoilla. Avustukset ovat tulevana toimikautena oleellisen tärkeitä, jotta SETS voisi ylipäätään jatkaa toimintaansa. Vähäisin varoin ja vapaaehtoisvoimin toimivalle seuralle pienikin avustusten lisäys avaisi mahdollisuuksia erityisesti koulutus- ja julkaisutoiminnan saroilla. Ilman uusia avustuksia seura ei voi kehittää taloudellisia resursseja vaativia uusia toimintamuotoja.

SETS ottaa kantaa audiovisuaalisen alueen tutkimukseen ja opetukseen liittyviin suunnitelmiin, etenkin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen osalta. SETS on aktiivisesti osallisena esimerkiksi kansallisen radio- ja televisioarkiston suunnittelussa. Seuran kiinnostuksen kohteita ovat myös mediakasvatukseen liittyvät hankkeet. Lisäksi uudet audiovisuaaliset viestimet ja niiden tutkimus ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä SETSinkin toiminnan kannalta.

2. Jäsenistö, yhteydenpito ja yhteistyötahot

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura kokoaa yhteen elävää kuvaa ja ääntä tutkivia, opettavia, opiskelevia ja harrastavia ihmisiä ympäri Suomen. SETSin yksin tai yhteistyökumppanien kanssa järjestämät tilaisuudet, julkaisut ja tiedotuskanavat (kotisivut ja sähköpostilista) ovat tehokas tapa elävästä kuvasta kiinnostuneiden palvelemiseksi. Sähköpostituslistalla on noin sata ihmistä, ja SETSin jäsenmaksun maksaa vuosittain noin 80 ihmistä.

SETSin hallitus kokoontuu kauden aikana vähintään neljä kertaa. Juoksevien asioiden hoidossa kokouksia voidaan tarpeen mukaan korvata sopimalla asioista sähköpostin ja/tai puhelinneuvotteluiden avulla. Tarvittaessa asioiden valmisteluun perustetaan työryhmiä, joissa voi olla jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

SETSin vuosikokouksessa 2007 valitaan uusi hallitus, jonka toimikausi kestää vuoden 2007 loppuun. Vuoden 2007 aikana seuran toimikausi muuttuu vuosittaiseksi entisen maaliskuussa vaihtuvan toimikauden sijasta. Tästä eteenpäin toimikausi ja toimintavuosi ovat jatkossa ajallisesti yhteneviä. Jäsenistön valitsema hallitus hyväksyy seuran vuosittaiset toimintaan ja talouteen liittyvät asiakirjat.

SETSin sähköpostilista (sets@uta.fi) toimii pääasiallisena tiedotuskanavana. Vuonna 2007 siirrytään lähettämään myös vuosikokouskutsut ja jäsenmaksulomakkeet sähköpostitse ja vain tarvittaessa postin välityksellä. Uuden hallituksen kokoonpanosta sekä muista yhdistystä koskevista asioista voidaan tiedottaa myös Lähikuva-lehdessä. SETSin internet-sivuilla (http://www.uta.fi/jarjestot/sets/) ja seuran blogisivuilla http://blogit.helsinki.fi/sets/index.htm kerrotaan seuran toiminnasta sekä julkaistaan tietoa tapahtumista, koulutustilaisuuksista ja julkaisuista. Vuoden 2007 aikana SETSin internet-sivut uudistetaan sekä visuaalisen ilmeen, sisällön että vuorovaikutteisuuden suhteen. Uudistamista varten on perustettu työryhmä ja saatu 1000 euron apuraha Tiedekustantajilta toteutusta varten. Samalla on todennäköistä, että seuran internet-osoite tulee vaihtumaan.

Hyviä yhteistyösuhteita pidetään yllä muun muassa Yleisradion, Suomen elokuva-arkiston, alueellisten elokuvakeskusten, Lähikuva-yhdistyksen, Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Tiedekustantajien liiton, Suomen elokuvasäätiön ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen kanssa. Myös yhteistyö audiovisuaalisen kulttuurin tutkimusta tekevien oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden kanssa säilyy tiiviinä.

3. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. Lähikuvan sisällön korkea laatu ja monipuolisuus tullaan säilyttämään myös vuonna 2007. Lehden levikkiä pyritään kasvattamaan erityisesti lisäämällä SETSin kautta tulevien jäsentilausten määrää. SETSistä ja Lähikuvasta pyritään levittämään tietoa erityisesti alan oppilaitoksissa.

Toimikaudella aiotaan jatkaa myös kirjojen julkaisutoimintaa. Suomalaisuus valkokankaalla -projekti on suomalaisen elokuvan juhlavuoden julkaisu. Teos käsittelee monipuolisesti suomalaisen elokuvan historiaa. Teos sisältää SETSin jäsenten kirjoittamia artikkeleita kotimaisesta elokuvasta. Teos julkaistaan vuoden 2007 aikana ja julkaisijana toimii kustannusyhtiö Like. Projektiin on osallistunut myös valtion elokuvataidetoimikunta, jonka myöntämällä rahoituksella katetaan teoksen kuvituksen aiheuttamat kustannukset. Yhteistyötahona toimii myös Suomen elokuva-arkisto.

SETS pitää yhteyttä kaikkiin alansa kannalta merkittäviin suomalaisiin kustantajiin ja ottaa kantaa muun muassa käännöskirjallisuutta koskeviin hankkeisiin. Varastossa olevien, seuran kustantamien kirjojen myyntiä jatketaan. Toimivuonna 2006 seuran sihteeri hoiti kirjamyynnin laskutuksen. Kirjat on sijoitettu Anneli Lehtisalon haltuun Tampereelle. Kirjoja myydään seuran internet-sivujen kautta, eri yhteistyötahojen toimesta sekä media-alan tapahtumissa, joihin hallituksen jäsenet ottavat osaa.

4. Luentotilaisuudet ja seminaarit

SETS osallistuu alansa kannalta kiinnostaviin seminaarihankkeisiin ja muihin tilaisuuksiin osajärjestäjänä tai vähintään tiedottamalla jäsenistölleen tapahtumista ja koulutustilaisuuksista sähköpostilistan ja internet-sivujen välityksellä. Mahdollisuuksien mukaan SETS lähettää edustajiaan audiovisuaalisen alan tutkimuksen, opetuksen, palveluiden tai tuotannon alan konferensseihin ja seminaareihin.

Syksyn 2007 yleiskokouksen yhteydessä järjestetään luentotilaisuus, jonka puhuja on vielä avoin. Siirryttäessä vuoden 2007 aikana kalenterivuosittaiseen toimikauteen, järjestää seura vuosittain kaksi kaikille jäsenille suunnattua kokousta. Kevätkokouksen lisäksi järjestetään syksyisin yleiskokous, jossa valitaan uusi hallitus. Syyskokousten yhteyteen on suunniteltu luentotilaisuuksien järjestämistä, mikä on mahdollista pienillä resursseilla.

Vuoden 2007 aikana haetaan rahoitusta elokuva ja populaarihistoria -seminaariin, joka on ollut aiemmin esillä mahdollisena kesäkouluna. Seminaari pyritään järjestämään vuonna 2007, mikäli rahoitus saadaan järjestettyä.

Seura suunnittelee myös järjestävänsä vuonna 2006 pidetylle kesäkoululle jatkoa syksylle 2007. Vuoden 2006 kesäkoulu oli onnistunut tilaisuus, jossa alan tutkijoilla oli mahdollisuus keskustella audiovisuaalisuuden tutkimisesta ja tutkimuksen tilasta Suomessa.

5. Kansainvälinen toiminta

Yhteyksiä ulkomaisiin tutkijoihin ja tutkimusjärjestöihin ylläpidetään ja kehitetään. SETS välittää jäsenistölleen tietoa merkittävimmistä kansainvälisistä tapahtumista ja konferensseista sekä seuraa aktiivisesti kansainvälistä tutkimuksen kenttää. Seura edistää pohjoismaisten elokuvatutkijoiden yhteistyötä muun muassa kutsumalla pohjoismaisia tutkijoita tilaisuuksiinsa. Yhteydenpitoa myös muuhun Eurooppaan kehitetään esimerkiksi etsimällä Lähikuva-lehteen käännösartikkeleita näiltä alueilta.

6. Talous

Toimikautena 2007 SETS tarvitsee lisää taloudellisia resursseja jo perustoimintansa ylläpitämiseen. Koulutuksen järjestäminen on seuran yksi päätehtävä, mutta ilman uusia avustuksia se ei ole mahdollista. Seuran julkaisutoiminnan kannalta avustukset ovat myös oleellisia: seura toimii esimerkiksi Lähikuva-lehden keskeisenä taloudellisena tukitahona. Lisäksi hallituksen kokousten matkakuluihin kuluu vuonna 2007 huomattavasti suhteessa seuran varoihin rahoihin, sillä hallituksen jäsenet tulevat Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Tämä tulisi mieltää voimavaraksi eikä vain taloudelliseksi rasitteeksi. Uusien toimintamuotojen kehittäminen koulutus-, julkaisu-, kokous- ja muun yhteydenpitotoiminnan lisäksi on toivottavaa mutta mahdotonta ilman lisävaroja.

SETS hakee opetusministeriöltä tukea toiminnan järjestämiseen. Myös AVEKilta voidaan hakea toimintatukea. Lähikuvan julkaisutoimintaan SETS hakee avustusta tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuonna 2006 avustusta haettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnalta 4 000 euroa ja tukea saatiin vuodelle 2007 3 000 euroa. Vuoden 2007 toimintaan tukea on saatu Tiedekustantajilta internet-sivujen ja visuaalisen ilmeen uudistamiseen ja Valtion elokuvataidetoimikunnalta Suomalaisuus valkokankaalla –teoksen julkaisemiseen.

Seuran päätulonlähteenä säilyvät jäsenmaksut. Edellisen vuoden aikana jäsenten määrä on jo hieman noussut, mutta jos lupaavaa nousua halutaan jatkaa ja voimistaa, tarvitaan resursseja myös toiminnan kehittämiseen.

Advertisement

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: