Toimintakertomus 2005

HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESSA 11.3.2006.

1. Yleistä

Tämä on kertomus Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry.) vuosikokousten välisestä toiminnasta toimikautena 2005. Vuosikokouksien välinen aika on 12.3.2004–11.3.2005. Vuosi 2005 oli seuran 20-vuotisen toiminnan juhlavuosi.

Toimikautena 2005 SETS kasvatti jäsenmääräänsä, mutta jäi silti taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen avustusrahoituksen vähyyden vuoksi. Seura on toimikautena hakenut avustusta Suomen Akatemialta, Opetusministeriöltä valtakunnallisten elokuva-alan järjestöjen valtionavustusta, Suomen kulttuurirahastolta ja Kansan sivistysrahastolta. Suomen Akatemia myönsi seuralle 2000 euroa Lähikuva-lehden julkaisemiseen, muista lähteistä ei saatu ulkopuolista rahoitusta.

Toimikauden aikana nostettiin esille seuran sääntöjen muutos, jossa seuran toimikausi muutettaisiin kalenterivuosittaiseksi. Samalla sääntöihin kirjattaisiin maininta sähköisen viestinnän merkityksestä seuran sisäisessä tiedotuksessa. Sääntömuutos hyväksytään lopullisesti kevään 2006 vuosi-kokouksessa.

2. Hallitus

SETSin vuosikokous pidettiin Tampereella 11.3.2005. Kokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Henry Bacon (Helsinki). Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pasi Nyyssönen (Helsinki), Anneli Lehtisalo (Tampere) ja Harri Kilpi (Helsinki), Liisa Lehmusto (Helsinki) ja Jari Sedergren (Helsinki). Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Outi Hakola (Turku). Seuran tilintarkastajiksi valittiin Juha Elomäki (Tampere) ja Velipekka Makkonen (Helsinki), varatilintarkastajiksi Hanna Kangasniemi (Helsinki) ja Tapani Maskula (Turku). Seuran uudeksi sihteeriksi valittiin Outi Hakola Ilona Hongiston erotessa hallituksesta.

Hallitus valitsi keskuudestaan seuran varapuheenjohtajaksi Pasi Nyyssösen, ja hallituksen ulkopuoliseksi taloudenhoitajaksi valittiin Helena Honka-Hallila.

Hallitus kokoontui toimikaudella 5 kertaa: 30.3., 18.5., 31.8. ja 28.10.2005 sekä 11.3.2006. Viimeistä lukuun ottamatta kokoukset pidettiin Helsingissä. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Bacon (5), Hakola (5), Kilpi (1), Lehmusto (4), Lehtisalo (5), Nyyssönen (4) ja Sedergren (2). Tämän lisäksi hallitus kutsui koolle yleiskokouksen 11.11.2005. Kokous pidettiin Helsingissä. Yleiskokouksen aiheena oli seuran sääntöjen muuttaminen.

3. Jäsenistö

Vuonna 2005 seuran jäsenmaksun maksaneita oli 81, joista 39 oli opiskelijajäseniä ja 42 varsinaisia jäseniä. Jäsenmäärä kasvoi kolmellatoista suhteessa vuoteen 2004 (25 opiskelijajäsentä ja 43 varsinaista). Jäsenmäärän kasvu johtui opiskelijajäsenten määrän kasvamisesta. Opiskelijoille oli vuonna 2005 pyritty tiedottamaan seuran toiminnasta. Jäsenille, jotka eivät suorittaneet vuoden 2005 jäsenmaksua, ei lähetetty Lähikuva-lehteä. Seuran tiedottaminen tapahtui pääosin sähköpostilistan (sets@uta.fi) ja www-sivujen kautta, osoite http://www.uta.fi/jarjestot/sets/. Ainoastaan yleiskokouskutsu ja vuosikokouskutsu toimitettiin myös postitse. Anneli Lehtisalo pitää yllä sekä sähköpostilistaa että päivittää www-sivuja.

4. Julkaisutoiminta

SETS on mukana Lähikuva-yhdistyksessä julkaisemassa Lähikuva-lehteä, joka on vakiintuneen aseman saavuttanut suomalainen elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut tieteellinen lehti. SETSin lisäksi Lähikuva-lehden julkaisijoihin kuuluvat Turun elokuvakerho, Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaine, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän linja. Seuran jäsenyyteen sisältyy Lähikuva-lehti. Seura maksaa jokaisesta jäsentilauksesta 8,5 euroa. SETS haki vuonna 2005 taloudellista tukea Lähikuva-lehden julkaisutoimintaan Suomen Akatemialta. Lisäksi lehti saa taloudellista tukea Valtion elokuvataidetoimikunnalta. Vuonna 2005 Lähikuvan päätoimittajana toimi FT Susanna Paasonen ja toimitussihteerinä FM Ilona Virtanen. Toimituskuntaan kuuluivat Henry Bacon, Satu Elfving, Ilona Hongisto, Martti Lahti, Tarja Laine, Kaarina Nikunen, Mari Pajala, Antti Pönni, Janne Rovio, Laura Saarenmaa ja Tanja Sihvonen.

Lähikuvasta ilmestyi toimikaudella neljä numeroa, jotka olivat teemanumeroita. Numero 1/2005 käsitteli sensuuria, numeron 2/2005 teemana olivat mainonta ja konsumerismi, numeron 3/2005 kuva, tapahtuma ja liike sekä numerossa 4/2005 pohditaan viihteen historiaa ja tähtiä.

SETS:n kirjaprojektia ”Sata Suomalaista” kehiteltiin vuoden aikana eteenpäin. Kirjan ideaa muokattiin artikkelikokoelmaksi, jossa käsitellään suomalaisen elokuvan vaiheita ja näkymiä useiden kirjoittajien tekstien kautta. SETS järjesti call for papers – kutsun seuran jäsenille, jotka tarjosivat artikkeleita kirjaan. Artikkeleiden luoman yhtenäisen teeman myötä kirjan työnimeksi tarkentui ”Suomalaisuus valkokankaalla”. Tämän hetkisen suunnitelman mukaisesti kirjalla olisi 13 kirjoittajaa: Antti-Ville Kärjä, Jari Sedergren, Kimmo Laine, Anneli Lehtisalo, Harri Kilpi, Pietari Kääpä, Tommi Lehtonen, Jarkko Silén, Outi Nieminen, Lotta Skaffari, Ritva Lehtiö, Tarja Savolainen ja Salla Tenkanen. Kirjan julkaisemiseen on haettu apurahaa Kansan sivistysrahastolta. Kirjan kustantamisesta on neuvoteltu Like kustannusyhtiön kanssa ja sen taholta on ilmoitettu, että he ovat erittäin kiinnostuneita projektista. He pitävät todennäköisenä, että kirja saadaan julkaistua.

Kirjajulkaisujen levityskanavina olivat toimikauden aikana Tiedekirjan ja Akateemisen kirjakaupan ohella Helsingin Suomalainen kirjakauppa, Turun Kirjakahvila, Kirjavälitys Oy, verkkokirjakauppa Granum ja seuran omat www-sivut. Tilauksia tuli erityisesti Kirjavälitys Oy:n ja Granumin kautta. Lisäksi tilauksia tuli suoraan sihteeri Outi Hakolalle, joka hoiti seuran kirjamyynnin. SETS-kirjojen varasto sijaitsee Mari Maasillan työhuoneessa Tampereella, ja Maasilta on myös hoitanut tilausten lähettämisen eteenpäin.

5. Luentotilaisuudet ja seminaarit

SETS osallistui vuoden 2006 Mediatutkimuksen päivien järjestämiseen. Päivät pidettiin 3.–4.2.2006 teemalla media ja raha. Ulkomaisina puhujavieraina kuultiin professori Liesbet van Zoonenia (Universiteit van Amsterdam, Hollanti) ja yliopistonlehtori David Hesmondhalghia (Open University, Milton Keynes, Englanti). Mediatutkimuspäivillä laadittiin puheenjohtajan toimesta kannanotto Radio- ja televisioarkiston perustamiseksi, joka toimitettiin opetus- ja kulttuuriministereille sekä OPM:n kansliapäällikölle.

Seuran täytyi luopua syyskuuksi 2005 suunnitellusta seminaarista ”Elokuva populaarin historian kirjoituksen muotona” apurahojen puutteen vuoksi.

Syksyksi 2006 on suunnitteilla yhdessä Suomen elokuva-arkiston ja ELO:n kanssa seminaaria ”Pahuuden representaatiot elokuvassa”. Tilaisuus suunnataan toisaalta tutkijoille, toisaalta elokuvantekijöille. Seminaarissa käsiteltäisiin sekä fiktio- että dokumenttielokuvaa.

Toimikauden 2005 aikana aloitettiin myös ”Historia ja elokuva” -seminaarin järjestämistä yhdessä Suomen elokuva-arkiston kanssa. Seminaari keskittyisi dokumentti- ja historiaelokuvien tutkimukseen. SETS haki apurahoja järjestämiseen, mutta ei niitä saanut. Toimikauden lopussa seminaari siirtyi Suomen elokuva-arkiston yksinään järjestettäväksi, koska SETS ei pystynyt taloudellisesti projektia tukemaan.

6. Jäsenyydet ja edustukset

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton ja Lähikuva-yhdistyksen jäsen. SETS on jatkanut myös yhteistyötään Suomen elokuva-arkiston, Turun yliopiston mediatutkimuksen ja Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Advertisement

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: